Vertrouwenspersoon 
In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie, pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school. Bij klachten die niet onder de meldcode van de school of contactpersoon vallen zoals ernstige ruzies, pestgedrag of intimidatie kan de contactpersoon bemiddelen en/of begeleiden.

Onze school heeft één contactpersoon vanuit de leerkrachten en één contactpersoon vanuit de ouders. Contactpersonen hebben zich te houden aan de Wet op de Privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.

De contactpersoon vanuit het team
Sanne Mocking (sanne.mocking@skor-scholen.nl)

De contactpersoon vanuit de ouders
Mariska Vernooij (vertrouwenspersoon@carolusschool.nl)